Pillák indiából prostatitisből, Kraft Ebing Psychopathia Sexualis

pillák indiából prostatitisből

A nemi élet psychologiájának töredéke Az emberi nem szaporítása nincs valamely véletlenhez avagy az egyének szeszélyéhez kötve, hanem egy természetes ösztön tartja fönn, amely mint a leghatalmasabbak egyike, túlerővel vágyik kielégítésre.

Ennek a természeti ösztönnek kielégítésében nemcsak érzéki élvezetek és a testi jólét forrásai rejlenek, hanem az elégtétel- nek bizonyos magasztosabb érzései, melyeket az a tudat vált ki, hogy saját mulandó létezésünket, szellemi és testi tulajdonságaink- nak minden idő- és térbeli korláton túl új lényekbe való átszármaz- tatása útján tovább folytatjuk. A durva értelemben vett szerelem- ben, abban a kéjes szükségben, hogy a természetes ösztönnek utat engedjen, az ember ott áll, ahol az állat, de néki megadatott, hogy oly magaslatra emelkedhessek, ahol pillák indiából prostatitisből természeti ösztön őt nem tudja többé mint akaratnélküli rabszolgát lenyűgözni, hanem e hatalmas érzés pillák indiából prostatitisből ösztön magasztosabb, nemesebb érzéseket kelt fel benne, melyek anélkül, hogy érzéki szülőforrásukat megkárosítanák, a szépnek, fenségesnek, erkölcsösnek világát tárják elébe.

Ezen a magaslaton az ember jóval fölötte áll a természeti ösz- tönnek, a kiapadhatatlan forrásból merít erőt és buzdítást nemesebb élvezetek számára, komoly munkára és ideális célok elérésére.

Jogo- san jelöli meg Maudsley Deutsche Klinik Mindenesetre a nemi élet hatalmas tényező az egyéni és társa- dalmi életben, a leghatalmasabb buzdító eszköz az erő foglalkoztatá- sára, javak szerzésére, házi tűzhely alapítására, altruisztikus érzel- mek felkeltésére, elsősorban egy más nembeli személy, aztán a gyer- mekek, és tágabb értelemben véve az egész emberiség iránt.

Kraft Ebing Psychopathia Sexualis | PDF

Így válik a nemi érzelmek jelenléte végelemzésben az egész ethikának, sőt jórészben az aesthetikának és a vallásnak gyökerévé. A szerelem, mint bilincseitől felszabadított szenvedély, hasonlít a tűzhányóhoz, mely mindent elhamvaszt és elemészt, a feneketlen mélységhez, mely mindent elnyel, — becsületet, vagyont, egészséget. Physiologiai szempontból nagyérdekűnek Ígérkezik a fejlődés különböző fázisainak figyelemmel követése, melyeken keresztül az emberiség kulturális fejlődése folyamán a nemi élet mai erkölcséig és erkölcsi felfogásáig eljutott.

A kezdetleges fokozaton az emberek nemi szükségleteinek kielégítése olyannak mutatkozik, mint az állatoké. A nemi aktus nem húzódik félre a nyilvánosság elől és férfi és nő nem szégyenlenek mezítelenül járni. A fejlődésnek eme fokán találjuk még ma is Ploss a vad népeket, amilyenek pl. Itt a nő a férfiak közös java, időnkinti zsákmánya a leghatalmasabbnak, a legerősebb- nek. Ez a másik nem legszebb egyénei után vágyik s ez által öntu- datlanul is a nemi tökéletesedés bizonyos fajának hódol.

Ε mellett a nő mozgó áru, pillák indiából prostatitisből, csere, ajándék tárgya, a munka pillák indiából prostatitisből jutalma. Újabban azonban Müller J. A nemi élet erkölcsösödésének kezdetét a szeméremérzésnek föllépte képezi, mely a természeti ösztönnek kifejezésében és kielégí- tésében a társadalommal szemben megnyilvánul és a két nem egy- mással való érintkezésében mutatkozó szemérmetesség.

A művelődés eme fokának kifejlődését kedvezően befolyásolta a hideg éghajlat és a test befedésének ezáltal támadt szüksége. Ez magyarázza meg részben azt, hogy a szemérmetességet anthropolo- giailag korábban lehet kimutatni az északi, mint a déli népeknél. További jelenség a nemi élet kulturális fejlődésében, hogy a nő megszűnik mint gazdát változtató tulajdon szerepelni. Személlyé lesz, és ha hosszú ideig társadalmilag a férfi alá rendelt is, mégis utat tör magának az a fölfogás, hogy a nőnek megvan a rendelke- zési joga önmaga és szerelme fölött és ezáltal a férfi versengésének tárgyává lesz.

A nemi szükségletek durván érzékies tartalmához erkölcsi érzések homályos sejtelmei társulnak.

2 comments for “Markelov eszköze a prosztatagyulladás ellen”

Az ösztön lelki tartalmat nyer. Megszűnik az asszonyközösség. A nemileg különböző egyének testi 11 és lelki kiválóságaik folytán rokonszenvet éreznek egymás iránt s szerelmükkel csak egymást boldogítják.

pillák indiából prostatitisből

A nőben ilyenkor az az érzés támad, hogy bájai kegyeltjének kizárólagos tulajdonai s érde- kében áll, hogy azokat mások elől elrejtse.

Így sorakozik a szemér- metesség mellé az ártatlanság és a hitvesi hűség, amíg a szerelmi szövetség tart. Hamarább éri el a nő ezt a társadalmi rangot ott, ahol az előbbi nomád életet állandó letelepülés váltja pillák indiából prostatitisből, mely házat, családi tűzhelyet állít fel az embereknek és szükségét kelti a férfiben annak, hogy a nőben élettársát, háztartásának vezetőjét ismerje fel.

pillák indiából prostatitisből

Ezt a fokot hamar érték el a kelet népei közül az ókori egyip- tomiak, az izraeliták és a görögök, a nyugat népei közül a germánok. A szűziesség, ártatlanság, szemérmetesség pillák indiából prostatitisből hitvesi hűség nagy becs- nek örvend e népek között, ellentétben másokkal, melyeknél a féru házibarátnőjét nemi élvezetre engedte át a barátjának.

 1. A természetgyógyászat kézikönyve - PDF Ingyenes letöltés
 2. Gyertyák a prosztata nevének gyulladásából
 3. Mit kezelnek a prosztatával
 4. Ultrahang és prostatitis
 5. Prostatitis a kezdeti szakaszokban
 6. Kezelni tudja a prosztatagyulladást A ydebedy.

Hogy a nemi élet erkölcsösödésének ez a foka meglehetősen magas s hogy sokkal később szokott mutatkozni, mint más művelődési formák, bizonyítják a japánok, akiknél még pár évtized előtt minden nem férjezett nő prostituálhatta magát anélkül, hogy ez később a feleség- nek bármilyen ártalmára is lett volna. A nemi érintkezés erkölcsösödése hatalmas lendületet nyert a kereszténység által, amely a nőt a férfivel azonos társadalmi állásba emelte és a köztük fentálló szerelmi viszonyt valláserkölcsi intéz- ménnyé alakította át.

Amennyiben a bűnbeesés, amelyért a szentírás a nőt teszi felelőssé, alapjává lett az egyházi tan egész épü- letének, a nő társadalmi pillák indiából prostatitisből is alacsonynak kellett maradnia mindaddig, míg a kereszténység szelleme nem győzedelmeskedett a traditio és a scholasztika fölött. Említésre méltó, hogy az evangéliumok — a nő eltaszításának megtiltásától eltekintve — semmi olyat nem tartalmaznak, ami a nő előnyét szolgálná.

Alap» jában véve a házasságtörő nővel szemben tanúsított elnézés és a bűnbánó Mag- dolna iránt tanúsított részvét nem változtatnak a nő helyzetén.

Pál apostol levelei pedig nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy a nő helyzetén semmi sem változta- tandó III. Ha a természet tisztán a szaporítást problémák a belekben a prosztatitisben is, még sem állhat fönn valamely közösség pl.

S a keresztény népek szellemi és hatalmi fölénye a polygam népek, főleg az izlámmal szemben, a nő egyenrangúságának, a monogam-házasság életbeléptetésének és a házasság jogi, vallási és erkölcsi kötelékek által való megerősítésé- nek köszönheti. Ha Mohammed a nőt, mint az érzéki élvezet rabszolgáját és eszközét, igyekezett is e helyzetében magasabb fokra emelni, mégis sokkal alantabb állott pillák indiából prostatitisből nő az izlam-világban, mint a férfi, mert csak ennek állott jogában az elválás, ami amellett még igen meg volt könnyítve.

Az izlam kizárta a nőt minden körülmények közt a nyilvános életből és ezáltal gátat vetett értelmi és erkölcsi fejlődésének útjába, úgyhogy a muzulmán nő lényegében csak eszköze maradt az érzéki élvezetnek és fajfentartásnak, míg azalatt a keresztény nőnek, mint a háziasszonynak, a gyermekek nevelőjének, a férj egyenrangú élet- társának erényei és tehetségei pompásan kifejlődhettek, pillák indiából prostatitisből helyez- kedik az izlam polygamiájával és háreméletével merő ellentétbe a keresztény világ monogamiájával és családi életével szemben.

Számos módon fejleszthető a kémény annak érdekében, hogy megfelelő hatékonysággal vezesse ki az égésterméket a lakásból, garantálva ezzel a lakók biztonságát. Oktatási módszerünk lényege, hogy specifikusan tartjuk óráinkat. Egyik része kifejezetten az angol nyelv elsajátításával kapcsolatos szóbeli készségek fejlesztésére épül hallás utáni értés, szövegértelmezés, beszédkészség-fejlesztés stbmásik része pedig az adott témakörökkel… hatékonyság maximalizálás, oktat hatékonyság akudetox.

Ugyanez az ellentét alakul ki, ha a két vallásnak túlvilági fel- fogásait vetjük egybe; a túlvilági életet a keresztény hivő minden földi érzékiségtől ment, tisztán lelki gyönyöröket igérő paradicsom- nak képzeli, míg a muzulmán képzelete azt pompás, hurik alkotta kéjes háremképeivel színezi ki.

De cultu feminarum 1.

Az egyháznak ezen nézetei megfelelőképpen hatottak azon népekre, melyek á: kereszténységet felvették. A germánoknál az új hit felvétele után a nő értéke - amelyet naívul Wehrgeldnek neveztek — leszállott, éppen a fentebbi okok folytán. Pillák indiából prostatitisből két nem becséről a zsidóknál lásd Mózes III. A polygamiát, mely az ó testamentumban nyíltan elismert II. Tényleg polygamiában él több keresz- tény fejedelem pl. Chlotar, I. Charibert, I. Pipin és sok más előkelő frank és az egyháznak ez ellen akkor pillák indiából prostatitisből volt kifogása.

Hogy e magaslaton megmaradhasson, állandó küzdelemnek kell folynia a természeti Ösztön és a jó erkölcs, pillák indiából prostatitisből érzékiség és erköl- csösség között. Csak a szilárd jellemeknek adatott meg, hogy az érzé- kiség bilincseiből magukat kiszabadítva, ama tiszta szerelemnek váljanak részeseivé, melyből az emberi lét legnemesebb örömei származnak.

 • Full text of "Mexico felvidéke élet és kórtani tekintetben"
 • A férfiak prosztatitisze az okok miatt
 • db. „Hatékonyság” szóra releváns honlap áttekinthető listája
 • Lehetséges-e pokolba prosztatagyulladással?

Vitatkozni lehetne arról, vajjon az emberiség az utolsó évszá- zadok folyamán erkölcsösebb lett-e. Kétségtelenül pillák indiából prostatitisből lett és az állatiasan érzéki szükségletek elrejtése mindenesetre oly enged- mény, melyet a bűn az erénynek tett. Scherr művének Deutsche Kulturgeschichte olvasása min- denkiben azt a benyomást kelti, hogy erkölcsi felfogásaink a közép- koréhoz képest tisztultabbak lettek, bár el kell ismerni, hogy igen gyakran az előbbi bárdolatlan és nyers kifejezések helyébe csak fino- mabb szokások léptek az erkölcsösség minden emelkedése nélkül.

De ha egymástól távoleső időszakokat és művelődési perióduso- kat egybevetünk, nem foroghat fenn kétség az iránt, hogy a köz- erkölcs, dacára egyes epizodikus visszaeséseknek, a kulturális fejlő- dés közepette föltartóztathatatlan emelkedést mutat, s hogy az erkölcsi pillák indiából prostatitisből leghatalmasabb emeltyűje a kereszténység.

Manapság már magasan felette állunk olyan nemi állapotok- nak, amilyenek a sodomai valláséletben, az ókori görögök népéleté- ben, törvényhozásaiban és vallási szokásaiban nyernek kifejezést, nem is említve az athéniek és babilóniaiak phallus és priapus kultu- szát, az ókori Róma bacchanáliát és azt az előkelő társadalmi állást, melyet e népeknél a hetaerák elfoglaltak.

Document Information

Annak a lassú, gyakran észre sem vehető fellendülésnek, me- lyet az emberi erkölcs és erkölcsösödé» mutatnak, keretein belül in- gadozások, fluktuációk észlelhetők, éppen úgy, mint az egyéni élet nemi oldalán is ár és apály váltakoznak.

Az erkölcsi süllyedésnek a népek életében mutatkozó epizódjai rendszerint az elpuhulás, bőség és fényűzés idejével esnek egybe. Ezek a jelenségek csak az idegrendszer fokozott igénybevétele mel- lett képzelhetők el, mely a munkatöbbletért szükségleteiben keres kiegyenlítést, fokozott idegesség kíséretében az érzékiség növekedése jelenik meg s amennyiben ez a néptömegek fajtalankodásához vezet, pillák indiából prostatitisből a társadalom alapköveit, a családi pillák indiából prostatitisből erkölcsösségét és tisz- taságát.

S ha a paráználkodás, házasságtörés, fényűzés megmételyezi ezeket, úgy az állami élet megsemmisülése, anyagi és erkölcsi romba- 14 dőlése kikerülhetetlen.

Lajos alatt. Hogy a nagyvárosok fészkei az idegességnek és elfajult érzéki- ségnek, azt bizonyítja Babylon, Ninive, Róma története, valamint a modern nagyvárosi élet mysteriumai. Említésre méltó az a tény, amely Ploss művének olvasásakor ragadja meg figyelmünket, t. Ez a kor- szak lélektanilag a legjelentőségesebb.

Az érzéseknek és eszméknek nagy tömege, mely a nemi élet gazdag forrásából veszi eredetét, bizo- nyítja leginkább utóbbinak a lelki életre gyakorolt nagy jelen- tőségét. Ama, kezdetben homályos, szinte érthetetlen hajlamok oly érzelmek szülöttei, melyeket bizonyos, eddigelé fejletlen szerveknek az öntudatra gyakorolt hatása vált ki és az érzelmi világnak foko- zott izgatottságát vonják maguk után.

A nemi ösztönnek az érettség időszakában a lelki pillák indiából prostatitisből gya- korolt visszahatása igen változatos jelenségekben mutatkozik, me- lyeknek közös jellemvonásuk a lélek fogékonysága és az a vágy, hogy ezt az idegenszerű kedélyhangulatot mindenáron kifejezésre juttassa, megérzékítse.

 • Múmia és vazelin prosztata
 • Emelt krónikus prosztatitis kezelés
 • Markelov eszköze a prosztatagyulladás ellen
 • Tizennyolcezer darabos hamis gyógyszerszállítmányt találtak a pénzügyőrök Röszkén egy szerb autóban - tájékoztatta a Nemzeti A

Kedvező alkalmul kínálkoznak erre a vallás és ar költészet, melyek maguk is, mivel a nemi fejlődés ideje elmúlt s ama, eredetileg érthetetlen hangulatok és ösztönök kitisztultak, a nemi élettől hatalmas lendületet nyertek. Aki kételkednék ezen, annak jusson eszébe, mily gyakori a 1 Lásd: Friedländer: Sittengeschichte Roms. Wiedemeister: Der Caesaren- wahnsinn. Moreau: Des aberrations du sens généslque. Praxis Viszont, megfordítva azt látjuk, hogy ki nem elégített érzékiség igen gyakran vallási rajongásban keres és talál kárpótlást.

Home Gyulladáscsökkentő házilag Az Aloe Vera olyan hatékony természetes gyulladáscsökkentő, mely nem jár semmilyen mellékhatással. Egy ban végzett kutatás kimutatta, hogy az aloe verával kezelt sejteknél, a sejtszaporodás a nyolcszorosára emelkedett. A növényt önmagában is használhatod kisebb felületi bőrsérülések kezelésére A 15 legjobb természetes gyulladáscsökkentő - Gyógyulj a természet erejével! Íme, a legerősebb támogatók Előzd meg a felfázást házilag, megmutatjuk hogyan! Kattints ide!

Legyen elég rámutatnom arra a hatalmasan megnyilvánuló érzékiségre, amely sok vallási őrültnek beteges meséiben jut kifejezésre, a vallási és nemi delírium tarka keveredésére, amint azt a psychosisok esetében oly gyakran lehet észlelni pl.

A vallás és szerelem közt mutatkozó lelki vonatkozások meg- magyarázása nehézségekbe ütközik. Analógia azonban bőven kínálkozik. A nemi vonzalom érzése és a vallási érzés mint psychologiai ténykülön-külön két elemből állanak.

A vallási téren első a függőség érzete, oly körülmény, melyet Schleier macher fedezett fel, jóval előbb, mint az újabb anthropolo- giai és ethnographiai kutatás a kezdeti állapotok vizsgálata alapján ugyanerre az eredményre jutott.

Uploaded by

Csak a művelődés magasabb fokán lép a második és tulajdonképpeni erkölcsi elem — az istenség iránti szeretet — a vallás érzelmébe. A természetimádó népek gonosz otthoni kezelés a prosztatitisből helyébe a komplikáltabb mythologiák kétarcú, majd békés, 1 Lásd: Friedrich: Hdb. Blandekin apácát folytonosan az a gondolat gyötörte, hogy mi történhetett azzal a testrésszel, amely Krisztus körülmetéltetésekor elveszett.

Fábián Beatrix - A magas vérnyomás lehetséges érzelmi okairól (biologika, újmedicina, organatlas)

Pius pápa által boldoggá avatott Veronika Juliani az isteni bárányka iránti ájtatosságból egy földi báránykát vitt az ágyába, csókolgatta azt, emlőin szoptatta és egy pár csepp tejet is adott ki. A génuai Szt. Egy napon annak kezét orrára tette és ekkor oly illatot érzett, mely szívéig hatolt. Hasonló pillák indiából prostatitisből vággyal gyötörte a gyermek Jézus a szent Armellát és szent Erzsébetet. Ismeretesek Páduai Szt. Antal kísértései. Krankheiten A nemi vonzalomban a szerelem, mint túláradó boldogságra való remény, az első elem.

Másodlagosan lép hozzá a függőség érzete. Ez az érzés csirájában él mindkét félben, amennyiben az egyik le tud mondani a másik javára. De rendszerint a nőben van erősebben kifejlődve és pedig a fajföntartás és a társadalmi viszonyok rá rótta passzív szerepénél fogva, kivételesen előfordul férfiaknál is, akiknek nőies hajlamaik vannak.

A szerelem mindkét esetben, úgy a vallási, mint a nemi téren, mystikus és trancendens, azaz a szerelemnél nem is jut öntudatra a nemi ösztön tulajdonképpeni célja, a faj szaporítása és a fölindulás- nak az ereje nagyobb, semhogy egy nemi kielégítésnek gondolata ahoz jogosultságot adhatna.

Vallási téren azonban a kívánt üdv épp az imádat tárgyának természeténél fogva úgy van megalkotva, hogy az az anyagi megismerésre hozzáférhetetlen. Éppen ezért mindkét lelki folyamat tág teret nyújt a pillák indiából prostatitisből játékainak.

Gyulladáscsökkentő házilag | a petrezselyem nagyszerű gyulladáscsökkentő

Az a körülmény, hogy e két öntudati pillák indiából prostatitisből nagyságra így egyezik, magyarázza meg, pillák indiából prostatitisből gyakran fékezhetetlen szenvedéllyé hatalmasodnak és minden más ellenindulatot legyőznek. S hogy tulajdonképpeni tárgyuk egyenlően megfoghatatlan, ez teszi érthe- tővé, hogy mindkettő zavaros képzelődésbe mehet át, melyben az ér- zelmek elevensége túlságosan elhomályosítja a derinat és prostatitis világos kör- vonalait.

Ε rajongásban a megfoghatatlan szerencsére való várako- zás mellett mindig a határtalan alárendeltség szükségének is sze- rep jut. Mindkét rajongásnak eme többszörös hasonlatosságából ma- gyarázható, hogy erős elhatalmasodás mellett egyik a másikat viea- riálólag pótolhatja, vagy hogy az egyik mellett a másik érzés is elő- térbe lép, amennyiben a lelki életben valamely érzéselem hatalmas megnövekedése környezetét is magával ragadja.

Az állandó érzés tehát azokból a képzeleti körökből, melyekkel kapcsolatban van, majd az egyiket, majd a másikat hozza az öntudatba. Mindkét lelki izgalom azonban a kegyetlenségnek active űzött vagy passive szen- vedett ösztönébe is csaphat át.

Eze- ket kezdetben azzal a gondolattal hozták, hogy az istenség azt anya- gilag élvezi, majd később mint ajándékot, a hódolat jele gyanánt hozták az Isten tiszteletére; végül abban a hiszemben, hogy az isten- ség ellen elkövetett bűnt és vétket kiengeszteli és üdvözülést hoznak az emberiség számára.

A vallási rajongás ilyenkor extasishoz vezet, oly állapothoz, melyben psychikus mámorok annyira igénybe veszik az öntudatot, hogy az eltűrt szenvedések képzeletét is csak annak fáj- dalmas mivolta nélkül tudja fölfogni. A vallási rajongás exaltációja active is mások feláldozásán való örömig fokozódhatik, ha az idegen fájdalom iránti részvétet a vallási mámor elnyomja.

pillák indiából prostatitisből

Hogy a nemi élet terén hasonló jelenségek mutatkozhatnak, bizonyítja a Sadismus, és különösen a masochizmus 1. Mindkettő kóros viszonyok között kegyetlenkedésbe csaphat át. A nemi tényező hasonló nagy befolyásúnak mutatkozik aesthe- tikai érzelmek felkeltésében.

Ugyan mivé lenne a képzőművészet sexua- lis alap nélkül. Az érzéki szerelem adja meg neki a fantázia ama melegségét, mely nélkül valódi művészet megteremtése nem képzel- hető és az érzéki érzelmek gyengeség a prosztatitban tartja fenn a képzelet izzó mele- gét.

Innen érthető, hogy a nagy költők és művészek érzékies termé- szetűek. Az eszményeknek e világa a nemi fejlődési folyamatok meg- jelenésével tárul fel. Aki ebben az időben nem tudott lelkesedni azért, ami nagy, nemes, szép, az egész életében philister marad. Hisz a nem költőnek született egyén is verseket gyárt ez időszakban! Ε tekintetben híres pl. A prosztata masszírozása és kegyetlenség között mutatkozó pillák indiából prostatitisből összefüggés gyönge analógiái ezek.

Az első ifjúság szerelme romantikus idealizáló vonást mutat. A szerelem tárgyát apoteozis-szerűen dicsőíti.

Cickafark élelmiszerek valós állapotát, de gyakran értékes tápanyagok lebomlásához és a szer- Acidózis: mindazon jelenségek összessége, vezet vegyszerekkel történő mérgezésémelyeket az anyagcsere folyamán képződő hez vezetnek. Az adjusztált élelmiszereksavak túlzott felszaporodása hoz létre, nek nincs helyük a természetes életmód- A szövetekben és a vérben felszaporodó sav ban, ezért az életreform mozgalom elutasíteszméletvesztéses mérgezéshez vezet. Aci- ja fogyasztásukat és harcol forgalmazásuk dózis fölléphet cukorbetegség, veseelégte- ellen, lenség, légzési elégtelenség esetén.

Kezdetben plátói jel- legű és szívesen fordul a történelem, a költészet alakjaihoz. Az érzé- kiség felébredésével az a veszély fenyegeti, hogy ezt az eszményíté- sét a másik nem oly személyeire alkalmazza, akik szellemileg, testi- leg és társadalmilag legkevésbé érdemesek arra.

Ebből aztán me- sallianee-ok, elcsábítások, és egyéb ballépések származhatnak, a szen- vedélyes szerelem tökéletes tragikumának kíséretében, mert össze- ütközésbe jut a születés és az erkölcs prostatitis és kezelési módszerei és néha az öngyil- kosság, vagy kettős öngyilkosság komor fináléjával nyer befejezést.

pillák indiából prostatitisből

A túlérzéki szerelem rendszerint amolyan röpke szalmaláng, nem egyéb, mint valamely szenvedély kitörése. Valódi, igaz szerelem csak az, mely a szeretett egyén erkölcsi kiválóságainak méltánylásán alapul, amely nem csupán örömöket hajhász, hanem az imádott kedvéért szenvedni is kész és érte min- dent föláldozni hajlandó.

Навигация по записям

A valódi férfi, szerelme nem hátrál meg semmi nehézség és veszély elől, ha arról van szó, hogy szerelme tár- gyát magának biztosítsa és megtartsa. Halálmegvetés, hősi cselekedetek jellemzik őket. Ilyen szere- lem azonban azzal a veszéllyel járhat, hogy bizonyos körülmények között, ha az erkölcsi alap nem szilárd, gonosztettől sem riad vissza. Ocsmány foltja az ilyen szerelemnek a féltékenység. A gyönge em- ber szerelme szentimentális.

További a témáról